x

Posun termínů vyúčtování služeb v souvislosti s koronavirem
Vláda ČR na základě svého usnesení ze dne 1.4.2020 předloží na nejbližší schůzi Parlamentu speciální zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojovaní bytové potřeby (pozn.  kromě bytů jsou navrhovatelem zřejmě myšleny například i chata, obytný vůz apod.) a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Z hlediska společenství vlastníků a bytových družstev jsou důležité paragrafy týkající se úpravy termínů obsažených v zákoně č. 67/2013 Sb. v platném znění (zákon o službách).

V § 7 vládního návrhu speciálního zákona se dle znění odstavce (1) navrhuje posunutí termínu doručení vyúčtování služeb z data 30.4.2020 na datum 1.9.2020.

V původním znění vládního návrhu speciálního zákona v § 7, odstavci (2) bylo současně navrženo posunutí termínu finančního vyrovnání mezi poskytovatelem a příjemcem služeb (pozn. společenstvím nebo družstvem a uživatelem bytu nebo nebytového prostoru v domě s byty) z nejzazšího data 31.8.2020 na fixní datum 1.5.2021. Toto ustanovení bylo při projednávání vypuštěno

Zůstává tedy v platnosti ustanovení § 7, odstavec (3) zákona č. 67/2013 Sb. v platném znění (zákon o službách) tj. finanční vyrovnání je nutno provést nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Závěrem této aktuality si dovolujeme upozornit všechny naše klienty, že vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor budou vyhotovena a připravena k distribuci ve středu po Velikonocích. O formě a způsobu předání Vás budeme informovat. Přestože dojde k posunu termínů, nic nebrání jejich dodržení v původní podobě.