x

Bytová družstva - novela zákona o obchodních korporacích platná od 1.7.2020
18. března 2020 schválil Senát Parlamentu České republiky novelu občanského zákoníku. V této novele byla souběžně také obsažena novela zákona o obchodních korporacích a jiných zákonů. Dovolujeme si Vám proto poskytnout několik informací o nejpodstatnějších změnách.

Uveřejňování  a doručování pozvánek na členskou schůzi družstva (§ 636)

Byla vypuštěna nutnost zveřejnění pozvánky na internetových stránkách a postačuje pouze zveřejnění na informační desce družstva (nástěnce), přičemž však byla zachována povinnost zaslání členům družstva, a současně vypuštěno ustanovení, kterým se zveřejnění pozvánky na internetu považovala tato za doručenou.

Doplněný odstavec (3) naopak konečně jednoznačně umožňuje zasílání pozvánky pouze elektronicky se souhlasem člena družstva (tuto možnost máme v naší verzi stanov již od roku 2015).

Další novela zákona o obchodních korporacích má současně ještě přesně definovat podmíněný přístup členů družstva (zadáním přístupového hesla) k některým informacím určeným pouze jim, což již nyní poskytuje portál www. domy-online.cz.

Schválení stanov bytového družstva v oblasti úpravy práv a povinností člena spojených s užíváním bytu (§ 731)

Byla provedena dlouho očekáváná změna. Z dosavadního pravidla 100 % souhlasu všech členů družstva bylo pravidlo upraveno na souhlas tří čtvrtin všech členů družstva a výslovný souhlas těch členů družstva, kterým má být teprve byt přidělen. Navazující ustanovení pak upravují způsob udělení tohoto souhlasu. Současně je za účelem jednoznačnosti doplněno, že přijetí rozhodnutí členské schůze v této věci se osvědčuje veřejnou listinou (tj. notářským zápisem).

Ručení za dluhy při převodu družstevního podílu (§ 736)

Ustanovení zákona o převodu družstevního podílu bylo nově doplněno o odstavec (3), který přímo odkazuje na § 601, odstavec (1) zákona ve znění: "Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny". Nově tedy nebude sporu v tom, že přestože dluhy přecházejí na nabyvatele družstevního podílu, zůstal převodce nadále ručitelem za ně, a lze je tedy vymáhat i po něm.

Určení rozsahu běžné údržby a drobných oprav a stavebních úprav bytu (§ 744)

Ustanovení § 744 bylo nově doplněno o odstavec (2), který říká, že stanovy bytového družstva určí rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům. Tuto úpravu v naší verzi stanov již máme.

Poskytování opisu seznamu členů bytového družstva (§ 582)

Úpravou a doplněním ustanovení § 582 bylo upřesněno, že člen družstva má nárok pouze na výpis údajů ze seznamu členů, které se ho týkají. Bytové družstvo však také vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis příslušné části seznamu jeho se netýkající, jestliže na tom osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, přičemž jeho podpis musí být úředně ověřen. 

Účelem úpravy je, aby byly poskytovány údaje ze seznamu členů pouze členu samotnému a pouze o něm, chce-li získat údaje o jiném členovi, lze tyto vydat pouze s písemným souhlasem tohoto člena. Vydávání všech opisů je podmíněno taktéž úhradou nákladů s tímto úkonem spojených.

Upřesnění lhůt z hlediska dědictví a dědického řízení (§ 603 a § 604)

Úprava zohledňuje dosavadní nejasnosti o termínech, kdy se dědic musí rozhodnout, zda chce být členem družstva, popřípadě od kterého okamžiku se členem družstva stal (od dne smrti zůstavitele).

Úprava v části podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení (§ 618)

Stávající úprava byla zjednodušena. Pokud člen družstva nepodá odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi do 30 dnů od jeho doručení, právo na jejich podání zaniká.

Úprava v části týkající se podání návrhu k soudu proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek nebo vyloučení (§ 620)

Stávající úprava byla doplněna tak, že pokud člen družstva nepodá ve lhůtě 3 měsíců od dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, právo na toto podání zaniká.

Plná moc k zastupování na členské schůzi družstva (§ 635)

Ustanovení bylo doplněno jednak o možnost omezení počtu zastoupených jedním zmocněncem ve stanovách (dosud může jeden zmocněnec zastupovat jednu třetinu všech členů družstva), ale hlavně na základě častých připomínek také novým odstavcem (3), který doplňuje, že stanovy mohou určit možnost zastupování člena družstva pouze jiným členem družstva.

Úprava ustanovení o nájmu družstevního bytu a nájmu prostoru sloužícího k podnikaní (§ 741)

Do ustanovení zákona byla vložena podmínka, která ve své podstatě omezuje aplikaci ustanovení stanov bytového družstva pro podmínky nájmu družstevního bytu tak, aby nebyla v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku pro nájem bytu. Jinými slovy, nelze ve stanovách přijmout tvrdší podmínky pro nájem družstevního bytu, než jsou podmínky občanského zákoníku pro nájem bytu v oblasti donucujících ustanovení (například důvod výpovědi z nájmu bytu, omezení v otázkách užívání bytu apod.).

Ostatní úpravy

Ostatní úpravy se týkají například shromáždění delegátů, způsobu založení bytového družstva, snížení základního členského vkladu, a také možnosti rozdělení až 33 % zisku mezi členy družstva při splnění zákonem definovaných podmínek.