x

Naše služby
Základní a jistě v dnešní turbulentní době důležitou službou je, že trvale hlídáme všechny změny a zákonné povinnosti u bytových družstev a společenství vlastníků a o těchto změnách informujeme pravidelně své klienty.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Administrativní a ekonomické správa nemovitostí:

 • evidence všech vlastníků, členů družstva a nájemníků,
 • výpočet a zpracování předpisu záloh, příspěvků do fondu oprav a dalších plateb,
 • evidence plateb, roční provedení vyúčtování a vypořádání přeplatků a nedoplatků,
 • mimosoudní vymáhání pohledávek a příprava podkladů pro soudní vymáhání,
 • vedení evidence nákladů na provoz nemovité věci,
 • kontrola dodavatelských faktur a kontrola jejich úhrady,
 • evidence pojistných událostí a zastupování při jejich řešení,
 • příprava podkladů na schůze a schůzky statutárního orgánu a účast na nich,
 • součinnost se statutárním orgánem v případě investičních akcí,
 • vedení a aktualizace seznamů vlastníků/členů družstev,
 • kontrola změn v katastru nemovitostí, kontrola insolvenčního rejstříku,
 • účast popřípadě vedení shromáždění a členských schůzí,
 • účast ne jednáních výboru/představenstev,
 • a další dle konkrétních potřeb.

Technická správa nemovitostí:

 • evidence hlášení stížností uživatelů bytů a nebytových prostor o poruchách, škodách a haváriích v domě,
 • zajištění údržby a oprav technologických zařízení,
 • zajištění revizí vyhrazených technických zařízení,
 • vedení evidence revizí a údržby v elektronické podobě online,
 • zajištění odečtů a rozúčtování vodoměrů a měřidel tepla,
 • zajištění výměny vodoměrů a měřidel tepla,
 • vypracování ročního harmonogramu údržby a oprav, příp. návrhu rekonstrukce a modernizace nemovitosti.

Účetní a daňová správa nemovitostí:

 • vedení účetnictví, zpracování účetní uzávěrky a vypracování daňového přiznání,
 • vypracování výroční zprávy o hospodaření včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady případné ztráty,
 • zpracování kalkulace výše družstevního nájemného (u bytových družstev) nebo příspěvku na provoz domu (u vlastníků bytů),
 • kontrola termínovaného kalendáře pro platby pojistek, daní, splátek půjček atd.