x

Měření tepla a teplé vody dozná od roku 2020 změn.

Koncem roku 2018 (21.12.2018) přijala Rada a Parlament Evropské unie směrnici (EU) 2018/2002, kterou novelizuje původní směrnici o energetické účinnosti (EED). Zásadní změny, které nás čekají jsou uvedeny v novém Článku 9c, odstavec 1. 


Směrnice zde uvádí, že pro účely rozdělování nákladů na energii využitou jako teplá voda a k vytápění bytů musí být měřiče (vodoměr TUV) a indikátory (ITN na radiátorech) nainstalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné.


Současně odstavec 2 ukládá, že měřiče a indikátory, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027.


Za další a závažnější komplikaci však lze považovat zejména ustanovení Přílohy VIIa, odstavec 2, které uvádí, že od 25. října 2020 musí být konečným uživatelům, kteří již mají instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na odečtech alespoň jednou za čtvrt roku na vyžádání, pokud je jim poskytováno elektronicky, v ostatních případech dvakrát ročně.


Od 1. ledna 2022 se pak tento požadavek stupňuje na povinnost poskytovat informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na dálkových odečtech alespoň jednou za měsíc (vytápění případně pouze v topném období). Tyto informace mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány.


Současně musí vyúčtování obsahovat dle odstavce 3, bodu c) Přílohy VIIa srovnání aktuální spotřeby energie na vytápění se spotřebou za stejné období předchozího roku, v grafické podobě, opravené o klimatický faktor. 


Nový Článek 10a, odstavec 2, písmeno b) současně ukládá povinnost nabízet konečným zákazníkům možnost elektronické formy informací o vyúčtování a elektronické vyúčtování za předpokladu ochrany soukromí a údajů konečných uživatelů.


Členským státům (včetně ČR) je uložena povinnost implementovat tuto směrnici úpravou národních předpisů do 25. června 2020. Dle dostupných informací pracuje nyní Ministerstvo pro místní rozvoj na novele vyhlášky o rozúčtování tepla a teplé vody č. 269/2015 Sb., tak aby tato povinnost byla splněna. 


Protože některá ustanovení směrnice ponechávají členským státům volnost v národní úpravě (například definici dálkového odečtu apod.) bude rozhodně zajímavé sledovat, jak se s tímto úkolem vyrovnají naši ministerští úředníci. Doufejme, že novela vyhlášky bude dostupná v termínu do 25.6.2020, nikoliv jak bývá zvykem až první den platnosti, na který je stanovena první povinnost dle implementace směrnice (25.10.2020).