x

Posun termínů týkajících se bytových družstev v souvislosti s koronavirem
Vláda ČR předloží na nejbližší schůzi Parlamentu speciální zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, obětí trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Z hlediska bytových družstev jsou nejpodstatnější tři paragrafy v návrhu obsažené.

V § 20 zákona je navrhováno automatické prodloužení funkčního období člena voleného orgánu (představenstva nebo předsedy družstva) na dobu 3 měsíce ode dne skončení mimořádného opatření při epidemii. Končí-li tedy funkční období člena statutárního orgánu v období mimořádného opatření + 1 měsíc po jeho skončení, prodlužuje se tímto ustanovením zákona jeho funkční období o další 3 měsíce, ve kterých je zapotřebí provést nové volby. S tímto prodloužením musí člen orgánu souhlasit.

V § 21 zákona je navrhováno prodloužení lhůty k projednání řádné účetní závěrky bytového družstva (dle současné právní úpravy je termín do 30.6.) na dobu 3 měsíce ode dne skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději do 31.12.2020.

V § 19 zákona je navrhováno povolení rozhodování členské schůze mimo zasedání v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, není-li tato možnost obsažena ve stanovách bytového družstva.

Vzhledem ke zkušenosti s dosud projednávanými zákony v rámci mimořádného stavu v Parlamentu lze skoro se stoporocentní jistotou předpokládat, že tento speciální zákone bude schválen. Pro organizaci členských schůzí to znamená, že bude možné členské schůze ke schválení účetních závěrek uspořádat v období 09-12/2020 aniž by došlo k porušení zákona.

V případě, že funkční období členů statutárních orgánů končí v období 04-05/2020, skončí-li mimořádná opatření k datu 30.4.2020, jak zatím předpokládá vláda, je nejzazším termínem voleb měsíc 08/2020. Dojde-li k posunu platnosti mimořádných opatření až do poloviny května 2020 (předpokládaný termín otevření škol), bude nejzazším termínem polovina září 2020.